LocalLink 91

Mondawmin Metro Station to Sinai Hospital

Saturday Northbound

Mondawmin Metro SubwayLink Station Greenspring Greenspring & Cold Spring Coldspring-Newtown Tamarind & Springarden Sinai Hospital Belvedere & Lanier
5:00a5:04a5:07a5:11a
5:40a5:44a5:47a5:51a
6:20a6:24a6:27a6:31a
7:00a7:04a7:07a7:11a
7:40a7:44a7:47a7:51a
8:20a8:24a8:27a8:31a
9:00a9:04a9:07a9:11a
9:40a9:44a9:47a9:51a
10:20a10:24a10:28a10:33a
11:00a11:04a11:08a11:13a
11:40a11:44a11:48a11:53a
12:20p12:24p12:28p12:33p
1:00p1:04p1:08p1:13p
1:40p1:44p1:48p1:53p
2:20p2:24p2:28p2:33p
3:00p3:04p3:08p3:13p
3:40p3:44p3:48p3:53p
4:20p4:24p4:28p4:33p
5:00p5:04p5:08p5:13p
5:40p5:44p5:48p5:53p
6:20p6:24p6:28p6:33p
7:00p7:04p7:07p7:11p
7:40p7:44p7:47p7:51p
8:20p8:24p8:27p8:31p
8:59p9:03p9:06p9:10p
9:40p9:44p9:47p9:51p
10:20p10:24p10:27p10:31p
11:00p11:04p11:07p11:11p
11:40p11:44p11:47p11:51p
12:20a 12:24a 12:27a 12:31a
1:00a 1:04a 1:07a 1:11a