LocalLink 91

Mondawmin Metro Station to Sinai Hospital

Weekday Northbound

Mondawmin Metro SubwayLink Station Greenspring Greenspring & Cold Spring Coldspring-Newtown Tamarind & Springarden Sinai Hospital Belvedere & Lanier
5:15a5:19a5:22a5:27a
5:53a5:57a6:00a6:05a
6:33a6:38a6:42a6:48a
7:15a7:20a7:24a7:30a
7:57a8:02a8:06a8:12a
8:39a8:44a8:48a8:54a
9:16a9:21a9:25a9:30a
9:55a10:00a10:04a10:09a
10:34a10:39a10:43a10:48a
11:13a11:18a11:22a11:27a
11:53a11:58a12:02p12:07p
12:33p12:38p12:42p12:47p
1:13p1:18p1:22p1:27p
1:53p1:58p2:02p2:07p
2:33p2:38p2:42p2:47p
3:13p3:18p3:22p3:27p
3:55p4:00p4:04p4:09p
4:35p4:40p4:44p4:49p
5:15p5:20p5:24p5:29p
5:53p5:58p6:02p6:07p
6:33p6:38p6:42p6:47p
7:13p7:17p7:20p7:25p
7:53p7:57p7:60p8:05p
8:32p8:36p8:39p8:44p
9:09p9:13p9:16p9:21p
9:48p9:52p9:55p10:00p
10:33p10:37p10:40p10:45p
11:13p11:17p11:20p11:25p
11:53p11:57p0:00a0:05a
0:33a0:37a0:40a0:45a
1:13a1:17a1:20a1:25a